దళిత, ఆదివాసీ సంస్కృతి-ఆహర సాంప్రదాయాలు!

నీదంటూ ఒక గుర్తింపు లేదా? Do you have an identity?   “పుట్టడం ఎంత కష్టమో  మరణించడం ఎంత దారుణమో  మంత్రసానులకు, పొత్తి గుడ్డలకు తెలుసు. 

Read more

దళితులు అల్టర్నెట్ కల్చర్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం లో విఫం అయ్యేరా!

బారత ఉప ఖండంలో ఆర్యుల సంస్కృతి ఉప ఖండమంతా వ్యాపించింది. సంస్కృతీ అంటే నిర్వచనం ఏంటంటే, ఒక వ్యక్తి వారి సంస్కృతిని ఎలా గుర్తించాడో మరియు ఆ

Read more
error: Content is protected !!